Værdigrundlag

Fantasiverden er en rollespilsforening, startet på en frivillig og ulønnet basis. Vi spiller rollespil i fantasigenren. Foreningen er skabt med baggrund i at alle skal have mulighed for at deltage på lige fod og under samme vilkår.

Vi bestræber os derfor på, at nedenstående nøgleord, hele tiden danner grundlag i vores forening.

 

Et godt socialt miljø

Kommunikation og åbenhed

Personlig udvikling

Sikkerhed og kompetence

 

For at sikre vores værdigrundlag gælder for alle, med tilknytning til Fantasiverden, gælder flg.

 

Et godt socialt miljø

Vi tager hensyn og taler ordentligt til hinanden. Vi er opmærksomme på og respekterer hinandens grænser. Mobning, gruppepres eller urimelig udnyttelse af højere status, eksempelvis alder, lederfunktion el. lign. accepteres ikke. Alle skal kunne trives i foreningen.

Har man kendskab til, eller mistanke om nogen har været udsat for et overgreb eller mistrives, har man pligt til at sige det til en af lederne. Enhver der modtager en sådan henvendelse har pligt til at tage henvendelsen alvorligt.

 

Kommunikation og åbenhed

Vær bevidst om din rolle, og dermed forbillede for andre, prøv at fremstå som et godt eksempel i og uden for foreningen. Vær opmærksom på at dine intentioner aldrig kan drages i tvivl. Når du henvender dig eller taler med folk, så skal det gøres med omtanke. Vær opmærksom på at mennesker kan være meget forskellige. Undgå så vidt muligt forskelsbehandling, med mindre, det er nødvendigt af hensyn til spillet.

Bestyrelsen skal være synlig i foreningen, udvise åbenhed overfor alle, der har, eller ønsker et tilhørsforhold til foreningen. Bestyrelsen har pligt til at omgås alle medlemmer og andre med tilhørsforhold til foreningen på en ordentlig måde.

For at sikre et godt spil og en god sikkerhed under spillet skal spillerne hver gang før spillet påbegyndes, informeres om sikkerhedsforholdene. (Hvem kan førstehjælp, hvor findes førstehjælpsudstyr, hvad skal man gøre hvis der sker noget, hvordan lyder evakueringssignalet og hvad skal man gøre når man høre det, samt evt. afspærrede dele af området). Endvidere gives information til nye spillere, og der orienteres kort om den aktuelle spillegangs forventede forløb.

 

Personlig udvikling

For at spillet skal kunne fungere, skal vi kunne samarbejde og have respekt for hinanden. Spillet foregår i naturen, på den måde lærer vi om naturen og opnår større respekt for den. Vi handler på tværs i spillet, og på den måde lærer vi hvordan et samfund, handelssystemer og pengenes værdi, fungerer. I spillet er det som i samfundet, man har mulighed for at avancere gennem erfaring og deltagelse. Har nogen lysten til at avancere til spilleder eller spilmester er det muligt gennem aktiv medvirken og arrangement i foreningens aktiviteter. - Indsats skal kunne betale sig. – Den som ikke yder til fællesskabet må forvente at blive sat uden for indflydelse.

 

Sikkerhed og kompetence

For at sikre kompetencer er styringen opdelt i to dele.

1) En spilgruppe bestående af spilmestre, spilledere, spilassistenter og spilmedhjælpere. Spilleledergruppen styrer og kontrollerer spillets gang.

2) En sikkerhedsgruppe bestående af én sikkerhedsleder samt et antal sikkerhedsassistenter og sikkerhedsmedhjælpere. Sikkerhedsgruppen styrer og kontrollerer sikkerheden i og omkring spillet.

Formanden er spillets højeste myndighed, formanden skal sikre, at værdigrundlaget overholdes, formanden kan altid tilsidesætte eller ændre beslutninger foretaget af spilgruppen, såfremt den af spilgruppen strider mod værdigrundlaget. Formanden kan ikke påvirke eller ændre i beslutninger fortaget af sikkerhedslederen eller dennes afløser.

Evt. uoverensstemmelser mellem formandens beslutning og en samlet spilgruppe kan henvises til bestyrelsen, dog forudsat, at det kan dokumenteres, af den af formanden tilsidesatte eller ændrede beslutning ikke var i strid med nærværende værdigrundlag.

Sikkerhedslederen eller dennes afløser er på spilleområdet den højeste myndighed. Påbud eller forbud SKAL efterleves. Sikkerhedslederen eller sikkerhedsgruppen må ikke blande sig i spilgruppens dispositioner eller spillet i øvrigt, medmindre der foreligger sikkerhedsmæssige grunde som nødvendiggør dette.

Formanden indhenter børneattest fra politiets kriminalregister, på alle ledere og hjælpere, samt fortager løbende fornyelse af disse dog mindst en gang årligt.

Spilleledere og spillemestre skal være fyldt 18 år.

Der skal som hovedregel være en voksen pr. 10. barn under 15 år. Der foretages nøjagtig registrering af deltagerne ved skanning, med personlig stregkode ved ankomst og afgang. Forældre til deltagere, der ikke har skannet ud senest ½ time efter spillets ophør, kontaktes telefonisk af sikkerhedsgruppen.

Forældre opfordres til at tage aktivt del i deres børns fritidsliv, og alle er velkommen til at overvære vores aktiviteter.

 

For ledere og andre voksne

Vær bevidst om din rolle, og dermed forbillede for børn og unge, prøv at fremstå som et godt eksempel i og uden for foreningen. Vær opmærksom på at dine intentioner aldrig kan drages i tvivl. Når du henvender dig eller taler med folk, så skal det gøres med omtanke. Vær opmærksom på at mennesker kan være meget forskellige. Undgå så vidt muligt forskelsbehandling, med mindre det er nødvendigt af hensyn til spillet.

Bestyrelsen er opmærksom på at værdigrundlaget er med til at sikre en god atmosfære i foreningen. Respekteres disse regler ikke, vil bestyrelsen handle, og gøre det den finder nødvendigt for at få orden på situationen. Det er i sidste ende bestyrelsen der fra gang til gang tager stilling til hvorvidt der skal gøres noget ved de uregelmæssigheder, der måtte være på dette område.

Bestyrelsen skal være synlig i foreningen, udvise åbenhed overfor alle der har, eller ønsker et tilhøreforhold til foreningen. Bestyrelsen har pligt til at omgås alle medlemmer og andre med tilhørsforhold til foreningen på en ordentlig måde.

Fantasiverdens værdigrundlag kan revideres på et bestyrelsesmøde, dog jfr. Vedtægternes §3.

Fantasiverden, Haarby den, 3. februar 2005

 

Generelle Regler

 

Opførsel i skoven

- Al færden i skoven foregår i overensstemmelse med de af skovfogedens nedsatte bestemmelser herfor, og desuden med generel respekt for naturen og andre mennesker, spillere såvel som civile.

- Det er forbudt at smide skrald andre steder end i skraldespandene.

- Efter spilstop skal alle spor af lejre o. lign være slettet.

- Off-game ejendele skal opbevares uden for spillerrummet.

- Det er strengt forbudt at pille ved andre spilleres private ejendele.

- Udvis altid respekt overfor andres spil: Dræb ikke folks roller bare fordi du kan, hold dem ikke fanget så længe at de kommer til at kede sig osv.

 

Sikkerhed

- Alle våben og al rustning der bruges i kamp skal være godkendt af våbencheck.

- Det er forbudt at slå i hoved, hals og i skridtet. Slag der ved et uheld rammer disse steder på kroppen tæller ikke.

- Kampens hårdhed foregår som udgangspunkt på et niveau, som alle kan være med på. Hvis man ønsker at gå hårdere til sin modstander, sker det kun efter aftale fra begge spillere.

- Kampens hastighed skal foregå i et afdæmpet tempo, så kan alle være med. På den måde får vi meget bedre og sjovere kampe!

- Al rollespil foregår med respekt for ens medspilleres grænser.

- Tilsidesættelse af sikkerhedspersonalets anvisninger, kan medfører omgående bortvisning.

 

Snyd

- Overtrædelse af spillereglerne kan medfører bortvisning.

- Bevidner du snyd fra andre spillere er du forpligtet til at gøre spilmestrene opmærksom herpå. Undlad dog at lade det ødelægge den umiddelbare spilsituation, men vent til du er off-game.

 

BG, XP og evner

- Du skal have valgt en rolle og beskrevet en baggrundshistorie (BG) til rollen, ellers er din rolle ikke gyldig.

- En karakter kan først købe evner, når dens BG er godkendt af en spillemester.

- Evner er kun gyldige såfremt du har købt dem, til den rolle du har lavet aktiv til netop denne spilleaften, eller at en spillemester har givet dig dem og de er aktive på din karakter.

- Bruger du evner som ikke findes på din aktive rolle, betragtes dette som værende snyd.

- Karakterdrab (At midste sin rolle) kan kun ske, såfremt spilleren er indforstået hermed, og dette samtidig godkendes af en spilmester og sikkerhedslederen eller dennes stedfortræder i forening.

- Der kan ikke tildeles eller fratages evner under spillet..